Themadagen >> Themadag Rioolheffing

Themadag Rioolheffing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater, de afvoer van huishoudelijk afvalwater, de rioleringszorg en de aanpak van problemen die verband houden met de grondwaterstand. Door deze rioleringstaak, hemelwatertaak en grondwatertaak moeten gemeenten collectieve maatregelen treffen waar iedereen direct of indirect baat bij heeft. De kosten die in het kader van deze verantwoordelijkheden worden gemaakt, kunnen verhaald worden via (een) rioolheffing(en). Daarnaast kan de rioolheffing als instrument ingezet worden in het kader van bezuinigingen.

De eerdere themamiddag rioolheffing is geheel vernieuwd en geactualiseerd en omvat nu twee dagdelen. Tijdens deze dag wordt u geïnformeerd over de fiscaal-juridische aspecten en de ervaringen met de rioolheffing. Ook het kostenverhaal en de kostentoerekening komen in deze vernieuwde opzet uitvoerig aan de orde. Steeds vaker worden immers beroepsprocedures gevoerd waarin deze ter discussie worden gesteld. Het is daarom van belang dat men goed inzicht heeft in de lasten die aan de rioolheffing toegerekend zijn. Daarnaast komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • welke kosten zijn verhaalbaar via rioolheffing?
 • 1 of 2 twee rioolheffingen?
 • welke percelen zijn belastbaar?
 • moet er onderscheid gemaakt worden in percelen die alleen hemelwater afvoeren en percelen die ook afvalwater afvoeren?
 • de redactie van het belastbare feit, zodat alle percelen in de rioolheffing worden betrokken. Daarbij zullen wij tevens ingaan op de nieuwe concept Modelverordening van de VNG en de gevolgen daarvan voor de praktijk;
 • de objectafbakening en de eventuele koppeling aan de WOZ-objectafbakening
 • wat is een rechtvaardige lastenverdeling (afhankelijk van de te kiezen heffingsmaatstaf, tariefdifferentiatie en de groep(en) belastingplichtigen waarvan wordt geheven)?
 • de problematiek m.b.t. de bezwaarschriften die namens woningcorporaties worden ingediend;
 • het Wetsvoorstel “Veldman” en invloed van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW);
 • de wijzigingen in de toerekening van de kosten aan de rioolheffing, die het gevolg zijn van de vernieuwing van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
 • actuele jurisprudentie.

Voor wie

Deze bijeenkomst is met name bestemd voor beleidsmedewerkers en financieel medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij de fiscaal-juridische aspecten en/of het onderbouwen van het kostenverhaal en de kostentoerekening van de rioolheffing.

Docent

Als docent treedt op mr. R.M.M. (Robert) Duits, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & partners. LinkedIn Robert Duits

Doel

Na afloop van deze themabijeenkomst bent u op de hoogte van de fiscaal-juridische aspecten die aan de orde komen bij de rioolheffing.

Duur

2 dagdelen. Het programma vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

30 oktober 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€475,-- p.p., exclusief 21% BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 30-10-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login